Ing. Aleš Vymazal - odhady nemovitostí
Kde převážně působím: Ing. Aleš Vymazal
Rokytnice 421, 751 04 Rokytnice
znalecká kancelář

znaleckyposudek@email.cz
tel: +420 604 339 376


Certifikáty a reference

Certifikáty


Živnostenský list – oceňování majetku pro věci nemovité

Osvědčení o absolvování specializačního studia – Vysoké učení technické v Brně,Ústav soudního inženýrství

Vysokoškolský diplom – VŠB – Technická universita Ostrava, fakulta stavební

Jmenovací listina – Krajský soud v Ostravě


Reference


Znaleckým slibem se znalec mj. zavazuje, že zachová mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se při výkonu znalecké činnosti dozvěděl - §6 odst.2 zákona č.36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících. Z tohoto důvodu není možné, aby znalec sděloval jakékoliv podrobnosti o provedených znaleckých posudcích. Zproštěn mlčenlivosti znalec nemůže být ani na základě rozhodnutí orgánu, který ho o zpracování posudku požádal, co bylo konstatováno také ve stanovisku Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 21.5.1992 č.j. 629/92-OOD.


Mými klienty jsou soukromé fyzické i právnické osoby, realitní kanceláře (cca 12 RK v okrese Přerov, Olomouc, Prostějov), advokátní kanceláře, notáři a orgány státní správy (dosud cca 15 institucí).