Ing. Aleš Vymazal - odhady nemovitostí
Kde převážně působím: Ing. Aleš Vymazal
Rokytnice 421, 751 04 Rokytnice
znalecká kancelář

znaleckyposudek@email.cz
tel: +420 604 339 376


Podklady pro oceňování

K ocenění nemovitosti je zapotřebí zkompletovat pokud možno co nejvíce podkladů pro ocenění, které tvoří mimo kontaktních údajů a adresy objednatele, resp. dalších osobách k zpřístupnění nemovitosti tyto doklady:


•  Kupní smlouva s doložkou katastrálního úřadu (především k posudku pro daň z převodu nemovitostí)

•  Nabývací tituly k nemovitosti vč. především věcných břemen

•  List vlastnictví (výpis katastru nemovitostí)

•  Kopie katastrální mapy

•  Doklady prokazující původní stáří nemovitosti, resp. provedené úpravy a rekonstrukce (nejlépe kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlasy, povolení k užívání, územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášky apod.). Pokud jsou tyto údaje pouze známy např. předchozími vlastníky, postačí sdělení k těmto datům

•  Projektové dokumentace

•  Starší zpracované znalecké posudky a odhady nemovitostí

•  U rozestavěných nemovitostí navíc také fotografie původního stavu, vč. rozpočtu stavebních prací realizované rekonstrukce (především k tržnímu ocenění)

•  Příp. sdělení k územnímu plánu, dosavadnímu nebo budoucímu užívání nemovitosti atd.atd. resp. další doklady ovlivňující více či méně ocenění